05.12.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Асеновград, се свиква за заседание на 05.12.2023 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Асеновград, пл. Акад. Н.Хайтов № 9"стая 517.

05.11.2023

ВАЖНО!!! ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

На основание писмо изх. № МИ-15-1345/1/05.11.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Асеновград уведомява следното:

В случаите на два вида избор, когато избирателят твърди, че е гласувал във всички видове избори, а машината не е разпечатала всички бюлетини от машинното гласуване по начин, който позволява да бъдат преброени гласовете , съгласно изискванията , върху всяка разпечатана бюлетина, без да се разгъва, се поставя надпис „Унищожена“ и тези бюлетини не се пускат в избирателната кутия. За тези действия се съставя констативен протокол , който се прикрепя към унищожените бюлетини. Констативният протокол заедно с унищожените бюлетини се прилага към протокола на СИК, като на реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка“ се вписват броят на съставените констативни протоколи, броят на унищожените бюлетини и друга относима информация.

Избирателят се допуска повторно да гласува само с хартиена бюлетина.

05.11.2023

ВАЖНО!!! ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

На основание писмо изх. № МИ-15-1345/05.11.2023г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия Асеновград уведомява следното:

В случай, че след гласуване на избирател машината отпечатва празна бюлетина, бюлетина, в която не може да установи вота на избирателя, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

 

В случай, че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от  машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина  в т.12 от протокола на СИК се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване. На реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка“ се вписва „Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия.“ В случай, че дефектните бюлетини са повече от една се посочва техният брой. В ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина.

05.11.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия Асеновград съобщава,че към 8:00 часа са открити всички избирателни секции на територията на община Асеновград. 

В следните секционни избирателни комисии не са се явили членове: 

160100015

Асеновград

160100034

Асеновград

160100035

Асеновград

160100049

Тополово

160100050

Асеновград

04.11.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ!!!

Съгласно писмо изх. № МИ-15-1308/04.11.2023г. напомняме следното:

След обявяване на гласуването за приключило всички СИК включват устройството за видеонаблюдение съгласно предоставените инструкции като устройството остава включено до подписване на протоколите от СИК и обявяване на резултатите.

В секции с машинно гласуване след активиране на машината се разпечатва системна разписка. Хеш кодът в разписката се сравнява с получения в запечатан плик хеш код, след което системната разписка се поставя на видно място в изборното помещение. В случай, че хеш кодът не съвпада НЕЗАБАВНО се уведомява ОИК, която уведомява ЦИК.

04.11.2023

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА СИК

Актуален списък на съставите на СИК към 03.11.2023

Таблица СИК

01.11.2023

Одобрени образци на бюлетини на кандидати за кмет на община Асеновград и кметове на кметства: с. Стоево и с. Нареченски бани, допуснати до участие във втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. както следва:

29.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

С писмо изх. № МИ-15-1111/29.10.2023г. ЦИК УКАЗВА на секционните избирателни комисии следното: В случаите, когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас и върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина е действителен и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък , следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината или от химикала , с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като действителен по правилата за действителните гласове.

29.10.2023

ВАЖНО!!! ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия Асеновград указва на членовете на СИК да спазват изискванията на Изборния кодекс относно дописването на избиратели в допълнителния избирателен списък „под чертата“ в изборния ден, подробно описани в т.4.5 от Методическите указания на ЦИК и по – конкретно: САМО следните избиратели  могат да бъдат дописвани „под чертата“ : членовете на СИК и охраната на съответната секция. Тези лица се допускат да гласуват ЕДИНСТВЕНО ако имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Асеновград към 28.04.2023г. и нямат настоящ адрес извън Република България към 28.04.2023г.

 

При необходимост от получаване на допълнителни указания при използване на устройството за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден в периода от 20:00 часа на 29.10.2023г. до 08:00 часа на 30.10.2023г. и от 20:00 часа на 05.11.2023г. до 08:00 часа на 06.11.2023г. са  достъпни следните телефонни номера: 02 9492001 и 02 9492002.

 

Съгласно указания на ЦИК, посочени в писмо изх. № МИ-15-1079/28.10.2023г. следва да имате предвид,        че когато кутията с отрязъците бъде запълнена следва да се обърнете към общинска администрация за предоставяне на допълнителна кутия. Ако общинска избирателна комисия НЕ разполага с допълнителни кутии, СИК временно преустановява гласуването, изважда и опакова отрязъците по реда на Решение № 2653-МИ/12.10.2023г. но ЦИК. За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от членовете на СИК, след което  гласуването продължава със същата кутия.

 

Съгласно указания на ЦИК и в изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023г. на ЦИК и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи - Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

Не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ" — точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм.

Съответно не се попълват данните в точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

Контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5";

Контроли 7, 8 и 9 за Приложение № 101 -МН-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

26.10.2023

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Приложно прикачваме презентация за обучние на членовете на СИК

Изтегли от ТУК

19.10.2023

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., имат право на упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на Общинска ибирателна комисия Асеновград, в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

10.10.2023

Одобрени образци на бюлетини за местните избори на 29 октомври 2023г са достъпни, както следва:

05.10.2023

ВАЖНО!!! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. са приети с Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК.

Застъпниците се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител ,съгласно приложената по – долу таблица във в формат .xlsx  както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 Таблица застъпници

Календар

Решения

  • № 243 -МИ / 05.12.2023

    относно: Приемане на писмено становище във връзка с подадена касационна жалба по адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив и осъществяване на процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Асеновград пред Върховен административен съд.

  • № 242-МИ / 07.11.2023

    относно: Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. и проведения втори тур на 05 ноември 2023г.

  • № 241-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне номерацията на издаваните от Общинска избирателна комисия Асеновград удостоверения на избраните кметове и общински съветници.

всички решения