Общинска избирателна комисия Асеновград


РЕШЕНИЕ
№ 243 -МИ
Асеновград, 05.12.2023

ОТНОСНО: Приемане на писмено становище във връзка с подадена касационна жалба по адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив и осъществяване на процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Асеновград пред Върховен административен съд.

На 06.11.2023г. в Административен съд Пловдив е постъпила жалба от Фикрет Хюдаетов Шабанов против Решение № 198-МИ/30.10.2023г- на Общинска избирателна комисия Асеновград, за избор на общински съветници в община Асеновград. По повод така депозираната жалба е образувано адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив и на 13.11.2023г. е проведено съдебно заседание. Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Асеновград по посоченото дело се е осъществявало от нейния председател, съгласно решение № 4- МИ/11.09.2023г. на Общинска избирателна комисия Асеновград.

С решение № 2049/17.11.2023г. , постановено по  адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив е потвърдено  Решение № 198-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Асеновград.

Против така постановеното решение на 27.11.2023г. е постъпила касационна жалба от Фикрет Хюдаетов Шабанов по реда на чл. 459 ал.8 от Изборния кодекс чрез Административен съд Пловдив до Върховен административен съд. Препис от жалбата е получен от Общинска избирателна комисия Асеновград на 04.12.2023г. с указание въз основа на разпореждане на съдията – докладчик за представяне на писмен отговор в 3 – дневен срок от съобщаването.

С решение № 2902-МИ/16.11.2023г. на Централна избирателна комисия са определени реда и условията за провеждане на заседания и дежурства на общинските избирателни комисии и определяне размера на възнагражденията на членовете на ОИК с мандат 2023-2027г. Съгласно раздел I, т. 1 б. „ж” от посоченото решение, Общинска избирателна комисия провежда заседание за приемане на писмено становище по насрочени срещу ОИК съдебни дела и приемане на решение за процесуално представителство по тях.

Поради това и на основание чл.76, ал. 2 и чл. 87, ал. 1, т. 1  от Изборния кодекс, решение № 4-МИ/11.09.2023г. на Общинска избирателна комисия Асеновград и решение № 2902-МИ/16.11.2023г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Асеновград

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА писмено становище, неразделна част от настоящото решение, относно касационна жалба подадена от Фикрет Хюдаетов Шабанов против решение № 2049/17.11.2023г. , постановено по  адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив, с което  е потвърдено  Решение № 198-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Асеновград.

 

ВЪЗЛАГА на Председателя на Общинска избирателна комисия Асеновград - Мария Атанасова Пейчева, да представлява Общинска избирателна комисия Асеновград пред Върховен административен съд в производството образувано по жалба на Фикрет Хюдаетов Шабанов против решение № 2049/17.11.2023г., постановено по  адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив.

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Атанасова Пейчева

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 05.12.2023 в 19:55 часа

Свързани решения:

198-МИ/30.10.2023

Календар

Решения

  • № 243 -МИ / 05.12.2023

    относно: Приемане на писмено становище във връзка с подадена касационна жалба по адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив и осъществяване на процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Асеновград пред Върховен административен съд.

  • № 242-МИ / 07.11.2023

    относно: Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. и проведения втори тур на 05 ноември 2023г.

  • № 241-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне номерацията на издаваните от Общинска избирателна комисия Асеновград удостоверения на избраните кметове и общински съветници.

всички решения