Общинска избирателна комисия Асеновград


РЕШЕНИЕ
№ 242-МИ
Асеновград, 07.11.2023

ОТНОСНО: Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. и проведения втори тур на 05 ноември 2023г.

На 06.11.2023г. Общинска избирателна комисия Асеновград е предала на Централна избирателна комисия книжата по чл. 457 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, поради което и следва да предаде съответните книжа на общинска администрация. Съгласно разпоредбата на чл. 457 ал.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Асеновград следва да предаде на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. и проведения втори тур на 05 ноември 2023г., които книжа се съхраняват до следващите избори. Редът за предаването им е разписан в Решение № 2864-МИ от 04.11.2023 г. на Централна избирателна комисия.

Ето защо и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 33, във вр. чл. 457, ал. 4 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 2864-МИ от 04.11.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Асеновград

 

Р Е Ш И:

 

В 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите ОИК Асеновград предава по опис изборните книжа за съхранение в общинската администрация, с изключение на необходимите за работа документи по време на мандата на комисията.

Не се предават за съхранение печатът и документите и остават на разположение за работата на ОИК Асеновград, решенията и протоколите от заседанията на комисията, дневниците за входящата и изходящата кореспонденция, регистърът на жалбите и сигналите, както и други документи по преценка на комисията. Тази документация и печатът се съхраняват от ОИК Асеновград в определеното за нейната работа помещение.

При постъпване на жалба срещу решение на ОИК Асеновград за определяне на резултатите от изборите и необходимост от изваждане на предадени за съхранение книжа, помещението незабавно се отваря от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината по реда на Решение № 1750-МИ от 10.03.2023 г. на ЦИК, в присъствието и на упълномощени членове на ОИК Асеновград.

Определя следните членове на ОИК Асеновград, които да предадат в 7 дневен срок от обявяване на изборните резултати (06.11.2023г.) на общинска администрация изборните книжа и материали, по чл. 457, ал. 4 от ИК под опис, а именно:

Мария Атанасова Пейчева

Ваня Костадинова Костадинова

Андрея Атанасов Дунков

 

Изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 от ИК, да се съхраняват в помещенията, определени от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 от ИК.

 

 

 

Копие от настоящото Решение да се изпрати до Кмета на община Асеновград за сведение и изпълнение.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Атанасова Пейчева

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 07.11.2023 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 243 -МИ / 05.12.2023

    относно: Приемане на писмено становище във връзка с подадена касационна жалба по адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив и осъществяване на процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Асеновград пред Върховен административен съд.

  • № 242-МИ / 07.11.2023

    относно: Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. и проведения втори тур на 05 ноември 2023г.

  • № 241-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне номерацията на издаваните от Общинска избирателна комисия Асеновград удостоверения на избраните кметове и общински съветници.

всички решения