06.02.2016

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ

КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И
ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.
На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за
кметове на кметства има право да гласува български гражданин, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ
адрес на територията на страната и поне единият от адресите е на
територията на кметството, което означава:
а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което
ще гласува, или
б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува,
и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република
България, или
в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството,
в което ще гласува, и постоянен адрес на територията на друго населено
място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува,
избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на
съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по
настоящ адрес.
В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния
списък от общинската администрация. В случаите на буква „в“ избирателят
се включва в избирателния списък след подаване от него на заявление
(Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ
адрес на територията на кметството, който не е подал заявление до
27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на
изборите от СИК.
Избирател, който е променил адресната си регистрация след
12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си
регистрация, ако там се произвеждат избори, но може да гласува в
населеното място по предишната си адресна регистрация, ако там се
произвеждат избори.
2
Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по-
горе права представлява престъпление по чл 168 от НК, което се
наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.
КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В
НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.
Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е
гражданин;
- има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република
България, подал е декларация в общинската администрация да бъде
вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е гласувал
на предходните местни избори и няма промяна на декларираните
обстоятелства, като:
адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще
гласува, към 12.09.2015 г. включително.
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на
ЦИК в раздел „Нови избори“ (https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични
избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

още съобщения

Календар

Решения

  • № 367 / 29.03.2016

    относно: Приемане на решение за упълномощаване на представители на ОИК Асеновград за получаване на торбата със бюлетините от общинска администрация Асеновград във връзка с Разпореждане №2290/25.03.2016г. постановено от Административен съд Пловдив , административно отделение XV състав по адм.дело №657/2016г.

  • № 366 / 28.03.2016

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник Ваня Костадинова Костадинова, поради подадено заявление и обявяване на избран на следващия от кандидатската листа на МК” БСП – АБВ, ПКК „Екогласност”.

  • № 365 / 24.03.2016

    относно: Приемане на писмено становище пред Административен съд Пловдив по жалба на Енко Георгиев Найденов против Решение №363-МИ/13.03.2016г. на ОИК-Асеновград за избиране на кмет на кметство Бачково по адм.дело №657/2016г., по описа на Административен съд Пловдив.

всички решения